top of page

RESULTADOS 2020. ABANCA gaña 160 millóns de euros

tras dedicar 273 a reforzar provisións e incrementar a cobertura ao 81,2%  • A entidade prioriza a anticipación de provisións e lidera o sistema coa máxima calidade do balance e unha cobertura de activos dubidosos que ascende ao 81,2%

  • Lidera tamén a morosidade coa menor taxa do sector (2,0%) diminuíndo un 22% os seus activos dubidosos

  • Apoio financeiro: máis de 3.100 millóns de euros en formalización de créditos ICO para empresas e máis de 1.200 millóns en medidas de flexibilidade financeira para familias

  • Exitosa emisión de AT1, abrindo o mercado europeo e colocando 375 millóns entre máis de 200 investidores internacionais

  • Cociente de capital total do 17,9%, superando os requisitos regulatorios en 1.710 millóns

  • Os ingresos recorrentes por produtos e prestación de servizos bancarios increméntanse nun +12,4%

  • ABANCA eleva o seu volume de negocio por encima dos 95.000 millóns, o que supón un crecemento do 12,7% no ano

  • A banca móbil supera o millón de usuarios grazas ás funcionalidades que a sitúan como unha das app máis valoradas do mercado

  • Primeiro banco español en adherirse aos Principios de Investimento Responsable e aos Principios para un Océano Sostible de Nacións Unidas


ABANCA obtivo en 2020 un beneficio atribuído de 160 millóns de euros tras dedicar 273 millóns a anticipar provisións co obxectivo de afrontar o exercicio 2021 desde unha posición de solidez.


ABANCA sitúase cun 2,0 % de morosidade e unha cobertura do 81,2% como líder na calidade dos activos do sector financeiro español. A redución do 22,4% dos activos dubidosos no ano situou a taxa de morosidade practicamente na metade da media española (3,9%) e claramente por baixo da media europea (2,9%).

A conta de resultados do conxunto do ano reflicte un robusto crecemento da marxe financeira (+11,9%) e dos ingresos por prestación de servizos (+14,0%), que dan lugar a un aumento do 12,4% da marxe básica.


Pola contra, os gastos experimentan un crecemento moi inferior, do 3,9%, grazas á implantación de medidas de eficiencia e ás sinerxías procedentes das integracións de negocios realizadas.


Durante 2020, a entidade seguiu incrementando o seu volume de negocio, que, considerando a integración de Bankoa, xa se sitúa por encima dos 95.000 millóns de euros.


Líder en calidade do activo

ABANCA continúa sólidamente situada á cabeza do sector financeiro español por calidade da carteira. A redución do 22,4% dos activos dubidosos no ano situou a taxa de morosidade no 2,0%, practicamente a metade que a media española (3,9%) e claramente por baixo da media europea (2,9%). A iso contribuíu a última venda de carteira realizada pola entidade, por importe duns 250 millóns de euros.


Esta alta calidade crediticia vén reforzada por dous puntos fortes adicionais: a diversificación e orientación da carteira aos sectores con mellor desempeño durante esta crise, e a resiliencia da economía galega, principal mercado de ABANCA.

A taxa de cobertura de activos improductivos quedou situada no 72,1%, a máis elevada do sector. A cobertura de dubidosos é do 81,2% (destacando especialmente a taxa de cobertura do 101,7% en pemes e grandes empresas), mentres que a correspondente aos adxudicados é do 61,8%.


Todo isto posibilita que ABANCA se presente como a primeira entidade financeira española en canto a solidez financeira, tal e como acredita o seu cociente Texas, que cunha 27,7% baixa do limiar do 30%.


Apoio financeiro a empresas e familias

A estratexia de apoio integral de ABANCA á sociedade para facer fronte aos efectos do COVID-19 traduciuse na formalización de operacións de financiamento con aval do ICO por importe de 3.128 millóns de euros (1.754 millóns para pemes e autónomos e 1.374 millóns para empresas). As formalizacións de operacións ICO supuxeron o 19,3% do crédito total de ABANCA a pemes e gran empresa.


ABANCA aplicou ademais medidas de moratorias de pagos por importe de 1.257 millóns de euros, dos cales 802 millóns corresponden a hipotecas e 455 a outras operacións de financiamento. Isto supón que se apoiou ao 5,6% da carteira de hipotecas e ao 5,8% da carteira de préstamos ao consumo nestes momentos de dificultade.


Capitalización e liquidez

ABANCA continúa mostrando unha sólida posición de capital. A finais de 2020, o cociente de capital incrementouse até o 17,9%, nivel situado 570 p.b. (1.710 millóns) por encima dos requisitos de capital total. O cociente de capital de máxima calidade, CET1, elevouse até o 13,7%, cun exceso de 572 p.b. (1.716 millóns de euros) sobre os requisitos.

Nos primeiros días de 2021, ABANCA realizou unha emisión de AT1, primeira do ano no sector, cunha demanda equivalente a 5,7 veces a súa oferta e un importe emitido de 375 millóns de euros. Tras esta emisión, ABANCA completou os requirimentos de débeda clasificada como AT1 e Tier2 e ampliou o seu colchón sobre os requisitos regulatorios.


ABANCA conta cunha cómoda posición de liquidez baseada en depósitos minoristas, principal compoñente da súa estrutura de financiamento, da que supón o 72% do total. A entidade presenta un cociente de créditos sobre depósitos minoristas (LTD minorista) do 91,9% e dispón de 18.750 millóns de euros entre capacidade de emisión de cédulas (5.288 millóns) e activos líquidos (13.462 millóns). Con iso cobre máis de catro veces as súas vencimientos previstos de emisións.


Os cocientes de financiamento neto estable NSFR e de cobertura de liquidez LCR están situados, respectivamente, no 132% e o 291%, niveis que cumpren amplamente cos requisitos regulatorios de Basilea III.


Ingresos recorrentes e eficiencia

A conta de resultados do conxunto do ano reflicte un robusto crecemento da marxe financeira (+11,9%) e dos ingresos por prestación de servizos (+14,0%), que dan lugar a un aumento do 12,4% da marxe básica. Pola contra, os gastos experimentan un crecemento moi inferior, do 3,9% grazas á implantación de medidas de eficiencia e ás sinerxías procedentes das integracións de negocios realizadas.

As provisións de 273 millóns realizadas durante o exercicio sitúan o custo do risco no 0,70%.


O volume de negocio incrementouse nun 7,5% grazas ao crecemento equilibrado do crédito (6,6% interanual) e dos recursos (8,5%) até situarse nos 91.480 millóns de euros. Considerando a integración de Bankoa, ABANCA xa supera os 95.000 millóns de euros de volume de negocio, un 12,7% máis que hai un ano.


A carteira de crédito en situación normal, centrada no financiamento a empresas e familias, creceu un 6,6%. Os recursos de clientes alcanzan os 52.380 millóns de euros tras crecer un 8,5% no ano. Os depósitos de clientes, principal compoñente da estrutura de financiamento do banco, creceron un 11,3% e alcanzaron os 42.541 millóns de euros.

Os seguros e a captación de recursos fóra de balance mostran a mesma tendencia á alza. O fóra de balance creceu un 10,1%, o que permitiu incrementar as cotas de mercado en fondos de investimento (16 p.b.), plans de pensións (11 p.b.) e seguros vida aforro (4 p.b.).


As primas de seguros xerais e vida risco creceron un 14,4%, cun comportamento moi homoxéneo nos diferentes segmentos: +17% nos ramos de saúde e empresas; e +16% nos ramos de fogar e vida risco.


2020, un ano de grandes retos

O reforzo da infraestrutura tecnolóxica permitiu ao persoal operar na modalidade de teletraballo desde o primeiro momento. Grazas á potenciación das canles a distancia e da contratación en remoto, as empresas e particulares puideron acceder aos produtos e servizos financeiros máis demandados sen necesidade de desprazarse ás oficinas.


Outros fitos do exercicio foron a integración de Banco Caixa Geral e a adquisición de Bankoa, que dan continuidade á estratexia de crecemento da entidade. Ademais produciuse o inicio da actividade de ABANCA Seguros Generales, constituída ao 50% con Crédit Agricole Assurances para operar no mercado español de seguros xerais, e a adopción de Google Suite como plataforma de traballo do persoal, o que permitiu avanzar na implementación dun modelo máis áxil e colaborativo.


Crecemento e dixitalización

A adquisición de Bankoa reforza o posicionamento de ABANCA nunha das zonas máis dinámicas de España en termos económicos, fortalece os segmentos de empresas e xestión de activos, e abre potencial de crecemento en liñas de negocio como empresas, circulante, crédito ao consumo e seguros.


Outra das prioridades do banco, a dixitalización, experimentou o pasado ano un forte impulso. As transaccións dixitais aumentaron un 50,0% e supoñen xa case dous terzos do total (63,3%). O número de clientes conectados á banca móbil creceu un 22%. Os novos hábitos de consumo dos consumidores reflíctense nun descenso do 27% no uso do efectivo, mentres que os medios de pago dixitais gañan protagonismo, tal e como reflicte o aumento no número de tarxetas en circulación e TPVs, que creceron un 11% e un 13% respectivamente.


Sostibilidade e compromiso social

O compromiso de ABANCA coa sostibilidade segue dando lugar a novas accións ambientais, sociais e de goberno corporativo (ESG). En 2020 a entidade alcanzou un acordo co sector eléctrico para o uso de enerxía 100% renovable (de orixe solar, eólica ou hidráulica), e converteuse no primeiro banco español en adherirse tanto aos Principios de Investimento Responsable como aos Principios para un Océano Sostible de Nacións Unidas.


Ademais das vinculadas directamente á súa actividade financeira, o banco acometeu en 2020 diversas accións de tipo social para paliar as consecuencias do COVID-19, como a doazón de material sanitario e de protección (514 equipos sanitarios e 82.000 unidades de protección), o apoio aos profesionais sanitarios a través da creación dun seguro colectivo, e a repartición de menús saudables para menores vulnerables (80.000 a través do programa ‘Cubertos’ e outros 16.500 mediante ‘Cubertos Nadal’).presentacion-resultados2020-abanca
.pdf
Download PDF • 11.49MB

principales-magnitudes-abanca2020
.pdf
Download PDF • 128KBO Resumo Edición Nº 446 - 05 de Febrero de 2021

Fuente: comunicacion.abanca.com

5 visualizaciones

Commentaires


bottom of page